کنترل کننده قدرت و بلندی صدای آهنگ در مسترینگ

کنترل کننده قدرت و بلندی صدای آهنگ در مسترینگ

کنترل کننده قدرت و بلندی صدای آهنگ در مسترینگ

کنترل کننده قدرت و بلندی صدای آهنگ در مسترینگاگر آهنگتان دارای ضرباهنگ نامتعادل و یا پیک هایی در بعضی
قسمتها هست که نمی توانید آن را با پلاگینی کنترل کنید
و یا از بی حجم بودن یا لاغر بودن و صدای کم آهنگتان رنج می برید
این پلاگین مخصوص شماست تا قدرت لازم را به آهنگتان بازگردانید…