استفاده از خواب به عنوان بارومتر برای مشاور

استفاده از خواب به عنوان بارومتر برای مشاور

The Dream as a Barometer for the Counselorبرای دانلود اصل مقاله انگلیسی اینجا کلیک کنید.
پس از تشخیص، درمان واقعی اغاز می شود. فرض می کنیم جان و من هردو متقاعد شده ایم که هردو شرکت کننده می توانند از مشاوره بهره برند_ خواه به تنهایی و یا به صورت گروهی. خواب بهترین منبع اطلاعاتی و هسته ی درمان می باشد. به تدریج شرکت کنندگان می اموزند که رویاهایشان را بفهمنند و تفسیر کنند.
همیشه تفسیر خواب دیگران در مقایسه با خواب خود شخص راحت تر می باشد.
تعداد صفحه: ۷ …