کارآموزی: ثبت احوال

کارآموزی: ثبت احوال

کارآموزی: ثبت احوال

—– کارآموزی: ثبت احوال —–تعداد صفحات: ۴۵ صفحه —–
قالب: WORD —–
توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه …..
 

فهرست مطالب
 
پیشگفتار۲
مقدمه. ۳
میزان رضایت دانشجو از این دوره۳
فصل اول. ۴
( آشنایی کلی با مکان کارآموزی)۴
معرفی و خدمات محل کارآموزی.. ۵
نمودار سازمانی.. ۶
فصل دوم. ۷
( ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی )۷
فصل سوم. ۹
( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات.. ۹
خدمات شناسنامه. ۱۵٫٫٫