نمونه سوالات رشته روانشناسی

نمونه سوالات رشته روانشناسی

نمونه سوالات  رشته روانشناسی کارشناسی پیام نور – هر درس شامل ۱۷ نمونه سوال از ترمهای گذشته . همر اه با پاسخ نامه  دروس موجود در فایل به شرح زیر است

روانشناسی عمومی ۱ کد ۱۲۱۷۰۵۶

 

کلیات فلسفه کد ۱۲۱۱۰۰۹

 

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره کد ۱۲۱۷۰۵۵

 

روانشناسی اجتماعی کد ۱۲۱۷۱۰۵

 

روانشناسی تربیتی کد۱۲۱۱۳۶۵

 

متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی کد۱۲۱۷۰۴۹

 

روانشناسی رشد ۱…