مکالمات روزمره زبان انگلیسی

مکالمات روزمره زبان انگلیسی

مکالمات روزمره زبان انگلیسی

مکالمات روزمره انگلیسی در بیش از ۲۰۰موقعیت ومکان مختلف کتاب شامل بیش از ۵۰۰صفحه می باشد وارزش نسخهچاپی ان بالغ بر۷۰۰۰۰هزارتومان استexample:
۱- عبارات رایج در هنگام ارائه پیشنهاد کمک در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی
اگر قصد داشته باشیم که به دوستی که در حال انجام کاری است کمک کنیم، از عبارات زیر استفاده می کنیم.
– کمک می خواهی
(Do you) want any help?
 
– کمک لازم داری؟
(Do you) need any help?
 
– می تونم کمکت کنم؟
Can I help you?
Can I give you a hand?

۲- عبارات رایج در هنگام…