کتاب ۱۱ قانون جذابیت ارتباطی

کتاب 11 قانون جذابیت ارتباطی

کتاب ۱۱ قانون جذابیت ارتباطی

معرفی کتاب
در شرایط دشوار و نفس‌گیر کنونی به مفهوم واقعی کلمه حیات و ممات و بقا و فنای فرد در گروی هنر ارتباطیش است بدین معنی که اگر فرد از این مهارت برخوردار باشد نه تنها می‌تواند به حیاتش امیدوار باشد بلکه می‌تواند از بسیاری از برخورداری‌ها و لذات زندگی بهره‌مند شود و فرد محروم از این هنر در این شرایط سخت و دشوار شانسی برای ابراز وجود ندارد.
اکنون پرسشی که مطرح می‌شود این است که فرد چگونه می‌تواند با مسلح شدن به این هنر…