کتاب ۱۱ قانون جذابیت ارتباطی

کتاب 11 قانون جذابیت ارتباطی

کتاب ۱۱ قانون جذابیت ارتباطی

معرفی کتاب
در شرایط دشوار و نفس‌گیر کنونی به مفهوم واقعی کلمه حیات و ممات و بقا و فنای فرد در گروی هنر ارتباطیش است بدین معنی که اگر فرد از این مهارت برخوردار باشد نه تنها می‌تواند به حیاتش امیدوار باشد بلکه می‌تواند از بسیاری از برخورداری‌ها و لذات زندگی بهره‌مند شود و فرد محروم از این هنر در این شرایط سخت و دشوار شانسی برای ابراز وجود ندارد.
اکنون پرسشی که مطرح می‌شود این است که فرد چگونه می‌تواند با مسلح شدن به این هنر…

کتاب هنر برقراری ارتباط

کتاب هنر برقراری ارتباط

کتاب هنر برقراری ارتباط

معرفی کتابدر طول تاریخ، فقط بشر نبوده است که زندگی اجتماعی را پیشه‌ کرده است بلکه موجودات دیگری نیز به این شیوه زندگی کرده و می‌کنند. یکی از شباهت‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها و دیگر موجودات، ارتباطات آن‌ها با یکدیگر است ولی واقعیّت این است که ارتباط‌های بین فردی ما انسان‌ها به حدّی اهمّیّت دارد که وجه عمده‌ی تمایز زندگی جمعی انسان نسبت به دیگر موجودات را رقم می‌زند.
شاید بتوان گفت که ارتباط، یکی از قدیمی‌ترین و در…