پردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آن

پردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آن

پردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آن

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۱۶
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
پایداری )توسعه پایدار( موضوعی مهم است که بخشی از خط مشی های اساسی کشورهای جهان برای تغییرشکل اقتصادی، اجتماعی و محیطی می باشد. راهکارهایی، به طور خاص برای مسائل محیطی، باید یافته شده و تمهیدات ضروری برای چارهجویی درباره آنها به کار گرفته شوند. رایانش ابری، یک تکنولوژی نوظهور است که به کمک مجموعه از ابزارها و برنامه های کاربردی، موجب کارآمدی بیشتر سیستم های توسعهاطلاعات و پردازش محاسبات…

الویت بندی ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از روش های AHP و TOPSIS

الویت بندی ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از روش های AHP و TOPSIS

الویت بندی ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از روش های AHP و TOPSIS

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۳
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
ارزیابی ریسک زیست محیطی گامی فراتر از ارزیابی بوده و در آن علاوه بر بررسی و تحلیل جنبههای مختلف ریسک، ضمن شناخت کامل ازمحیط زیست منطقه تحت اثر، میزان حساسیت محیط زیست متأثر و همچنین ارزشهای خاص زیست محیطی منطقه نیز در تجزیه و تحلیل وارزیابی ریسک منطقه درنظر گرفته میشود.جهت انجام این مطالعه ابتدا با استفاده از بازدید میدانی فعالیت هایی که منجر به بروز ریسک درعملیات ساخت اسکله بندر کاسپین…

HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT OF BEHSHAHR’S COMPOST STUFF BY WILLIAM FINE METHOD

HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT OF BEHSHAHR’S COMPOST STUFF BY WILLIAM FINE METHOD

HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT OF BEHSHAHR’S COMPOST STUFF BY WILLIAM FINE METHOD

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۱۲
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
Compost production process in the compost factory of Behshahr, Mazandaran Province, is accompanied with different hazards in terms of safety, health and environment due to nature and activities. As a result, there is the possibility of harm to humans, in the event of an accident. In this research William fine, FMEA method was used to evaluate health and safety risks of Behshahr’s compost plant. In these models, aspects recognition and ranking are based on objective observation sand the previous experiences o f accidents. Therefore,111 aspects were studied and 78 of them were identified and assessed with the risk priority number higher than degree of risk-taking and were divided to three levels of…

Environmental pollutants enrichment in Soil, surface sediments and water resources by Mining activities, a case study; Zarshuran mine, NW Iran

Environmental pollutants enrichment in Soil, surface sediments and water resources by Mining activities, a case study; Zarshuran mine, NW Iran

Environmental pollutants enrichment in Soil, surface sediments and water resources by Mining activities, a case study; Zarshuran mine, NW Iran

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۴
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
Contamination of soil and water environment by heavy metals in a mining area and their effect on the soil and water characteristics were determined. Despite the ever-increasing development in mining activities in Iran, a little attention has been given to the environmental impacts in some cases. In this study, distribution of pollutants (As, Sb, Ag, and Zn) in natural resources such as surface soil, sediments and water, in addition to adjacent rock of river bed has been investigated. Correlations between these elements, sizes of sedimentary grains, and the reasons of solution and precipitation of minerals have also been studied and compared. Additionally the effects of some of the natural geochemical…

Determination of mono- and dinitrotoluene isomers in contaminated real petrohemial wastewaters using ethylenedichloride (EDC)-based dispersive liquid

Determination of mono- and dinitrotoluene isomers in contaminated real petrohemial wastewaters using ethylenedichloride (EDC)-based dispersive liquid

Determination of mono- and dinitrotoluene isomers in contaminated real petrohemial wastewaters using ethylenedichloride (EDC)-based dispersive liquid

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۳۲
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
This paper describes adispersive liquid-liquid microextraction (DLLME), using 1,2-dichloroethane (EDC) as extractionsolvent associated with gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID) for determination of traces of 2-nitrotoluene (2-NT), 3-nitrotoluene (3-NT), 4-nitrotoluene (4-NT), 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) and 2,6-dinitrotoluene (2,6-DNT) in an aqueous medium. In this analytical procedure, asuitable mixture of extraction solvent (EDC) and dispersive solvent (methanol) was rapidly injected into aqueous samples. This process caused the formation of cloudy solution,which consisted of dispersed fine droplets of extraction solvent and aqueous phase. After centrifugation of the cloudy…

Acid rain and environmental problems

Acid rain and environmental problems

Acid rain and environmental problems

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۱۳
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
Acid rain is an outcome of air pollution which was first discovered in 1581. Acid rain formation is due to the atmospheric discharge of sulfur and nitrogen oxides which are mainly the outcome of burning the fossil fuels. Acid rain can cause environmental disruptions like; damaging the forests, lakes, groundwater, and soils. The damage caused by acid rain depends on the level of acid deposition and the natural sensitivity of soils and water bodies. There are set of solutions suggested which some are used for prevention of acid rain (such as international protocols issued to reduce emissions and using alternative ways to produce energy) and others for recovery of affected areas (such as liming process…

An Investigation into Biocompatibility and Biodegradability of PLLA Nano-Scaffold using Electrospinning

An Investigation into Biocompatibility and Biodegradability of PLLA Nano-Scaffold using Electrospinning

An Investigation into Biocompatibility and Biodegradability of PLLA Nano-Scaffold using Electrospinning

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۹
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
Tissue engineering provides a new research field. In this new research field, cell, scaffold and biomolecules are used to create an extended landscape in restoration, repair and maintenance of tissues. In this study, nano properties of polymer scaffolds for tissue engineering purposes are discussed.PLLA polymer scaffold was created using electrospinning technique ,chloroform solvent and DMF. Then the surface of scaffold was treated to improve biodegradability. Scaffold was investigated in terms of surface morphological characteristics, biodegradablility, porosity and pore size. For this purpose, porosity measurements with Archimedes law, biodegradablility test and scanning electron microscopy study were…

بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی

بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی

بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۴
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
سوخت زیستی یک مایع با رنگ قهوه ای قرمز تیره تا تقریبا سیاه میباشد که رنگ آن بستگی به ترکیب -شیمیایی و میزان ذرات زغال موجود در مایع دارد. هدف از ارتقا سوخت زیستی، بهبود کیفیت آن است؛یعنی، کاهش یا حذف یک یا چند مشخصه نامطلوب آن. این امر نیازمند درک کامل خصوصیات وویژگیهای سوخت زیستی است. هدف از ارتقا سوخت زیستی، بهبود کیفیت آن است؛ یعنی، کاهش یا حذف یک یا چند مشخصه نامطلوب آن. این امر نیازمند درک…

Nerium indicum miller shrub as an accumulation of lead (pb) atoms in the Death Valley ecosystem in Behbahan, Iran

Nerium indicum miller shrub as an accumulation of lead (pb) atoms in the Death Valley ecosystem in Behbahan, Iran

Nerium indicum miller shrub as an accumulation of lead (pb) atoms in the Death Valley ecosystem in Behbahan, Iran

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۰
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
Death Valley is located in the north of Behbehan city. The degree of water toxicity is able to cause lethal effects to human and animal particularly in the first 100 meters distance from the source of the spring. The least life is in this ecosystem The current study intends to evaluate the accumulation ability of native aquatic plant, Nerium indicum miller, to stream contaminated. Since no tree existed or lived up to 1500 meters downwards especially during the origin of the spring. the investigate mainly focused on the presence and distribution of heavy metals in water, sediments and Plant species leafs of the single shrub of the Death Valley ecosystem and to find correlations this element among water,…

Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

Investigation distribution of heavy metals contamination (As ,Co,Ni,Pb) in sediments in Dohezarriver(Iran- Tonekabon) and interpolation pollution usin

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۰
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
In this study, concentrations of heavy metals arsenic, cobalt, nickel and lead in samples of sedimentin the river dohezar tonekabonhas been paid. concentration changes as follows: Arsenic: 4 / 10_66 /70, Cobalt: 5 / 40_29 / 80, nickel: 12_80 and lead: 9 / 10_66 / 40 (ppm).The distribution of these four elements other than arsenic that the significant increase in surfacesediments show a similar distribution to the rest of the elements.GIS software interpolation toestimate the male and Pollution discussed
واژگان کلیدی
arsenic , cobalt ,nikel, lead , enrichment factor,kriging…