قانون جذب و کاربردهای آن

قانون جذب و کاربردهای آن

قانون جذب و کاربردهای آن

قانون جذب (یقین) وشیوه ھای کاربرد آن در زندگی 
قدرتی در درون بشر نھفته که اگر آنرا به کار گیرد می تواند کوه ھا را جابجاکند و ھر مانعی را پشت سر گذارد و ھر مشکلی را حل کنددکتر ژوزف مورفی
این اثر درباره یکی از بزرگ ترین قوانین کائنات یعنی قانونجذب است.البته می دونم کتابھای زیادی در این مورد وجود داره ،اما وقتی فھمیدم این مطالب خیلی ساده این قانون و کاربردش رادر زندگی بیان می کنه ،تصمیم گرفتم آن مطالب رو بصورت یککتاب گرد آورم.این اثر،براساس…