سری جدید سمپل های محرم رسید

سری جدید سمپل های محرم رسید

سری جدید سمپل های محرم رسید

سری جدید سمپل های محرم 
پک کامل صداهای دمام – طبل بزرگ-انواع سنج
قیچک-قره نی- سینه زنی های رکورد شده
دهل و ساید درام های با کیفیت
صدای گریه های متنوع و ریتم های سه ضربی
دو ضربی و … صدای زنگ کاروان و ……