سخنان آغازین و جذاب زبان انگلیسی

سخنان آغازین و جذاب زبان انگلیسی

سخنان آغازین و جذاب زبان انگلیسی

یکی از مهمترین مهارت‌های زبان انگلیسی در هنگام مکالمه آن است که بتوانید جملات خود را بدون فکر کردن و مکث شروع‌کنید. چند لحظه با خود فکر کنید؛ چند بار پیش آمده که بخواهید مکالمه‌ای را آغاز کنید ولی نمی‌دانید صحبت خود را با چه عبارتی شروع‌کنید؟ یا اینکه چند بار پیش آمده که کلمه اول صحبت خود را به یاد نیاورید و مجبور شوید چند لحظه مکث و فکر کنید؟ به نحوی شما کاملا می‌دانید که می‌خواهید در مورد چه چیزی صحبت کنید و به مطلب مورد نظر…