دستورات مدیتیشن

دستورات مدیتیشن

دستورات مدیتیشن

دستورات مدیتیشن برای راحتیبه نام خدای رحمان و رحیم
مجموعه حاضر، بر گرفته از آثار ‹‌ اشو› بوده وگردآوری آن بصورت تقسیمات: دوازده ماه سی و یک روزه بگونه ای است که هر روز دارای موضوعی ویژه برای مراقبه است و موضوع مراقبه روزانه و شبانه در این مجموعه مکمل یکدیگر می باشند.
موضوع مراقبه روزانه ، خواننده را به مشارکت فعالانه و مشتاقانه در روز پیشرو ترغیب می کند و مطالب شبانه ؛ اهمیت آرامش ، وارستگی ، غرقه شدن و رها بودن را به خواننده…