برنامہ استیڪرسازفارسے

برنامہ استیڪرسازفارسے

برنامہ استیڪرسازفارسے

توضیحات برنامہ استیڪرسازفارسےرابـط ڪاربرے زیبا
ساخـت استیکردرسہ سوت
فونـت هاے زیبا ومتنوع
و………

قفل امضایی

قفل امضایی

توضیحات برنامہ قفـــــل امضایےاین لحظه بہ بعد دستگاه اندرویدی شما فقط با امضاے مخصوص خودتان باز خواهد شد
الگوها و پسـورد های تکرارے و خستہ ڪننده پیش فرض تلفن همراهتـان را برای همیشه فراموش کنید …
قفـل امضایے یک قفل امنیتی و یک راه نوین برای محافظت از گوشی و تلفن همراه اندرویدی شما ڪاربران عزیزمی باشد…
با استفاده و نصب این برنامه ڪاربردی و جذاب در گوشی می توانید بر روی دستگاه خودتان قفل امضای اختصاصے قرار دهید…
رابط ڪاربری این نرم…

ﭼﺸﻤﮏ ﺯﻥ ﺯﻧﮓ ﻭ ﭘﯿﺎﻡ

ﭼﺸﻤﮏ ﺯﻥ ﺯﻧﮓ ﻭ ﭘﯿﺎﻡ

ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :- ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ- ﭼﺸﻤﮏ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﻭﺩﯼ- ﭼﺸﻤﮏ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﻭﺩﯼ- ﭼﺸﻤﮏ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﻭﺩﯼ- ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﭼﺸﻤﮏ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ .- ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻃﻮﻝ ﭼﺸﻤﮏ ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﭼﺸﻤﮏ ﺭﺍ ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .- ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ…