افزایش فروش با ان ال پی

افزایش فروش با ان ال پی

افزایش فروش با ان ال پی

((افزایش فروش با ان ال پی)) :یک کتاب الکترونیکی در حوزه ی روانشناسی می باشد که به معرفی تیپ های خصیتی مختلف می پردازد و شیوه های ارتباط موثر با دیگران به شما می آموزد شما با شناخت سیستم های تصمیم گیری دیگران می توانید به شیوه ای موثر در آنها نفوذ نمایید با فراگیری این دانش شما می توانید به راحتی دیگران را متقاعد به پیروی از نظرات خود نمایید ان ال پی میانبر موفقیت می باشد برای اینکه بتوانید دیگران را تابع نظرات خود نمایید باید ابزاری برای…