محیط های متداول در کشت میکروارگانیسم‌ها

محیط های متداول در کشت میکروارگانیسم‌ها

محیط های متداول در کشت میکروارگانیسم‌ها

این پروژه پزشکی در ۲۵ صفحه با فرمت pdf ارائه می شود. و مطلب جامعی درباره میکروارگانیسم ها می باشد.این پروژه نمونه اینترنتی ندارد و توسط تیم ایده مارکت تهیه شده است
فهرست مطالب این پروژه ارزشمند:
محیط های متداول در کشت و نحوه تهیه آنها:
مقدمه
آنتی بیوگرام
روش Disk Diffussion
محیط SIM
DNase Agar
رنگ آمیزی ساده (Simple stain)
رنگ آمیزی منفی (Negative Stain)
رنگ آمیزی گرم: gram stain
رنگ آمیزی آلبرت ( Albert stain )
رنگ آمیزی فونتانا: ( Silver nitrate stain Fontana stain )
رنگ آمیزی اسید ـ فاست به…

دیدگاه‌تان را بنویسید: