بزهکاری نوجوانان و تأثیر خانواده

بزهکاری نوجوانان و تأثیر خانواده

بزهکاری نوجوانان و تأثیر خانواده

مقاله پیش رو به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانان دختر و پسر می پردازد. چارچوب نظری این بررسی یک نظریه تلفیقی از دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای افتراقی ساترلند و کرسی به وجود آمده است.نام کامل این مقاله « سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان» می باشد.
 …

دیدگاه‌تان را بنویسید: