بازاریابی پارتیزانی(چریکی)

بازاریابی پارتیزانی(چریکی)

بازاریابی پارتیزانی(چریکی)

این مدل بازاریابی نامنظم بوده و جهت به حداکثر رساندن نتایج با بکارگیری کمترین منابع میباشد که با استفاده از نواوری ، ابتکارات ، شکستن قوانین و جستجوی راه کارهای نوین بر خلاف بازاریابی های سنتی انجام میپذیرد….

دیدگاه‌تان را بنویسید: