پروژه روانشناسی کار – رشته روانشناسی

پروژه روانشناسی کار – رشته روانشناسی

توضیحات :اولین پیش فرض روانشناسی کار این است که اقتصاد و صنعت با نیروی فکری و یدی انسان هدایت می شود . بنابراین سلامت فکری ونیروی دستی انسان نقش مهمی در بهبود عملکرد تولید دارد. دوم با توجه به رشد روز افزون زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و صنعتی بدون در نظر گرفتن جنبه های روانی مسائل انسان نمی توان به صورت عقلایی و منطقی مسائل نیروی انسانی را در محیط کار حل کرد.
 
فهرست مطالب :

پیش فرض‌های روانشناسی کار
موارد استفاده از روانشناسی…

دیدگاه‌تان را بنویسید: