تحقیق نقش والدین درموفقیت فرزندان

تحقیق نقش والدین درموفقیت فرزندان

قریب به اتفاق پژوهشگران بر این باورند که والدین نقش مهمی در روند فراگیری وآموزش و پرورش دانش آموزان داشته و ارتباط آنهابا اولیاء مدرسه یکی از واجبات امرآموزش است، بنابراین معتقدند که۱ عدم حضور والدین و ارتباط مستمر آنها با اولیاء مدرسه یکی از بزرگترین معضلات -آموزشی و موثرترین عامل جهت ایجاد اختلال در روند آموزش است.۲پژوهش ها نشان می دهد ارتباط مستمر اولیاء دانش آموزان با اولیاء مدرسه اثرات مثبتی -به این شرح به دنبال دارد:*افزایش موفقیت…

دیدگاه‌تان را بنویسید: