تحقیق زمانها در زبان انگلیسی

تحقیق زمانها در زبان انگلیسی

زمانها در زبان انگلیسیحال ساده :برای بیان جملاتی که به صورت روزمره اتفاق می افتد یا برای بیان مسائل علمی از حال ساده استفاده و “S” she/he می کنیم .در حال ساده فعل به صورت ساده به کار می رود اما در سوم شخص مفردمی گیرد “es” در صورتی که به حروف صدا دار ختم شودو …… از قیدهای این زمان هستند که قبل از فعل آمده و every,never,often,usually,always.در فعل تغییری ایجاد نمی کنند.بعد از فاعل آمده و doesn’t در سوم شخص don’t طرز منفی کردن آن به این صورت است کهفعل از…

دیدگاه‌تان را بنویسید: